માં અંબે આપ સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરશે 19th August na! Yash Soni in & for 'Fakt Mahilao Maate’. With Shri Amitabh Bachchan, in a special guest appearance, for the first time in Gujarati Cinema! વાત છે ફક્ત મહિલાઓ માટેની પણ જોજો આપ સર્વે. વઘું વાત કરતા રહીએ. કમેન્ટમાં જય અંબે... 🙏 https://t.co/WuzyVOJJsg

Entrepreneur turned producer and A Predominant movie distributor

Anand Pandit, Entrepreneur turned producer and A Predominant movie distributor

માં અંબે આપ સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરશે 19th August na!

Yash Soni in & for 'Fakt Mahilao Maate’. With Shri Amitabh Bachchan, in a special guest appearance, for the first time in Gujarati Cinema!
વાત છે ફક્ત મહિલાઓ માટેની પણ જોજો આપ સર્વે. વઘું વાત કરતા રહીએ.
કમેન્ટમાં જય અંબે... 🙏 https://t.co/WuzyVOJJsg

માં અંબે આપ સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરશે 19th August na! Yash Soni in & for 'Fakt Mahilao Maate’. With Shri Amitabh Bachchan, in a special guest appearance, for the first time in Gujarati Cinema! વાત છે ફક્ત મહિલાઓ માટેની પણ જોજો આપ સર્વે. વઘું વાત કરતા રહીએ. કમેન્ટમાં જય અંબે... 🙏 https://t.co/WuzyVOJJsg

Let's Connect

sm2p0