આ મારી "મમ્મી" જે જાણે છે બધું જ છતાં પણ અજાણ બને... કુશળતા અને કુનેહથી ઘરને એક દોરે બાંધે.!! Presenting @KalpanaChhara as Mummy! @actoryash @deekshakalaka @vaishalshah7 @bodas_jay @apmpictures @JannockFilmsLLP @shemaroome @ColorsGujarati https://t.co/hRNRz7C6nr

fmm

Anand Pandit,  fmm

આ મારી "મમ્મી"
જે જાણે છે બધું જ છતાં પણ અજાણ બને...
કુશળતા અને કુનેહથી ઘરને એક દોરે બાંધે.!!

Presenting @KalpanaChhara as Mummy!

@actoryash @deekshakalaka @vaishalshah7 @bodas_jay @apmpictures @JannockFilmsLLP @shemaroome @ColorsGujarati

#fmm https://t.co/hRNRz7C6nr

આ મારી "મમ્મી" જે જાણે છે બધું જ છતાં પણ અજાણ બને... કુશળતા અને કુનેહથી ઘરને એક દોરે બાંધે.!! Presenting @KalpanaChhara as Mummy! @actoryash @deekshakalaka @vaishalshah7 @bodas_jay @apmpictures @JannockFilmsLLP @shemaroome @ColorsGujarati #fmm https://t.co/hRNRz7C6nr

Let's Connect

sm2p0